Onteigening

Onze expertises

Als de overheid projecten wil uitvoeren: denk aan het (ver)leggen van wegen of verbreden van rivieren, aanleggen van woonwijken of natuurgebieden, probeert zij de grond die daarvoor nodig is eerst te kopen. Komt de overheid daar met de eigenaar van de grond niet uit, dan kan de overheid in het uiterste geval de eigenaar dwingen de gronden aan haar te verkopen. In dat geval gaat de overheid de grond onteigenen.

Eerst zal de overheid intensief met de eigenaar in gesprek moeten om te kijken of een procedure kan worden voorkomen. De overheid is verplicht de schade helemaal te vergoeden. Dat betekent niet alleen een prijs voor de grond of het gebouw, maar ook voor samenhangende kosten zoals verhuiskosten, of kosten van de advocaat en een eigen taxateur. Tegelijk zullen de overheid en de mogelijke projectontwikkelaar de plannen voor hun project zo moeten inrichten en het proces zo moeten doorlopen dat een rechter een verzoek om onteigening toewijst: “Onteigeningsproof” maken.

Een procedure valt in twee delen uiteen: een procedure bij de Kroon (het ministerie) en daarna bij de rechtbank. De wet geeft weinig regels voor de invulling van die procedure, door jarenlang gebruik is in de rechtspraak daarvoor een min of meer vaste werkwijze ontstaan. Dat geldt ook voor de manier waarop de onderdelen van de schadeloosstelling worden beoordeeld en vastgesteld. Ervaring en kennis van jurisprudentie op dit gebied is daarom voor een advocaat onontbeerlijk.

Saskia de Boer is expert op het gebied van het onteigeningsrecht. Dat geldt ook voor de samenhangende rechtsgebieden op het terrein van planschade, nadeelcompensatie, gedoogplichten en voorkeursrechten. Saskia is volwaardig lid van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA) waar zij tevens een periode bestuurslid is geweest. Saskia staat alle partijen bij die met onteigening in aanraking komen: projectontwikkelaars, eigenaren en overheden. Zij begeleidt onderhandelingen, denkt mee over de ontwikkelingsplannen en procedeert. Waar nodig schakelt zij deskundige taxateurs in.

 


Deel deze pagina