Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Janike Haakmeester Advocatuur BV (hierna: Haakmeester Advocatuur) en een opdrachtgever waarbij Haakmeester Advocatuur werkzaamheden zal verrichten. Een en ander met terzijdestelling van eigen inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever.
 2. Haakmeester Advocatuur is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met handelsregisternummer 57649774 die zich  ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur. Haakmeester Advocatuur is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden en op lopende overeen-komsten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten die opdrachtgever verstrekt aan Haakmeester Advocatuur
 4. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van een ieder die voor Haakmeester Advocatuur werkzaam is.
 5. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Haakmeester Advocatuur werkzaam zijn (geweest), met inbegrip van hun erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden.

  De uitvoering van de opdracht

 6. Haakmeester Advocatuur staat in voor een integere en deskundige uitvoering van de opdracht.
 7. Haakmeester Advocatuur is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens  van de opdrachtgever jegens derden en zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
 8. De opdrachtgever verstrekt vooraf en tijdens het uitvoeren van de opdracht, tijdig en volledig alle gegevens en informatie die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht op verzoek van Haakmeester Advocatuur of waarvan de opdrachtgever begrijpt dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de gegevens niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Haakmeester Advocatuur het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de uit de vertraging ontstane extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 9. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie en gegevens.
 10. De opdracht heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Ofschoon de opdracht door Haakmeester Advocatuur naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Haakmeester Advocatuur geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.
 11. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

  Inschakelen derden

 12. Haakmeester Advocatuur zal bij de selectie van derden die (een deel van) de opdracht uitvoeren, zorgvuldigheid betrachten. Haakmeester Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 13. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. De opdrachtgever accepteert dat de aan haar gegeven opdrachten tevens de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die opdrachtgever te aanvaarden.

  Aansprakelijkheid

 14. Haakmeester Advocatuur is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Haakmeester Advocatuur van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Haakmeester Advocatuur te dier zake uitgekeerde bedrag. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over gaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Haakmeester Advocatuur. voor de werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 (zes) maanden.
 15. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen 1 (één) jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Haakmeester Advocatuur verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van Haakmeester Advocatuur vallen. Ofschoon de opdracht door Haakmeester Advocatuur naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Haakmeester Advocatuur geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.
 16. In geval communicatie tussen opdrachtgever en Haakmeester Advocatuur geschiedt met behulp van  elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, zullen beide partijen zorgdragen voor standaard virusprotectie. Haakmeester Advocatuur zal e-mail en andere data zoveel mogelijk versleuteld verzenden. Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie en voor het niet of beschadigd ontvangen berichten.
 17. Haakmeester Advocatuur neemt bij de beveiliging van de gegevens van de opdrachtgever en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van haar kan worden verwacht. Zij is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door haar betrachte zorg. Haakmeester Advocatuur is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens.
 18. De verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 19. De opdrachtgever vrijwaart Haakmeester Advocatuur tegen aanspraken/vorderingen van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, verband houdende met door Haakmeester Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

  De kosten, declaratie en betaling

 20. De kosten van uitvoering van de opdracht door Haakmeester Advocatuur omvatten het honorarium en de zogenaamde verschotten.
 21. Het honorarium wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief dat door Haakmeester Advocatuur wordt vastgesteld en, ook tijdens de duur van de opdracht, kan worden gewijzigd, één en ander tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 22. De verschotten bestaan uit de kosten die in het kader van de opdracht door Haakmeester Advocatuur ten behoeve van de opdracht(gever) zijn gemaakt, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, vertaalkosten en in het algemeen de kosten van in overleg met de cliënt ingeschakelde derden.
 23. Haakmeester Advocatuur kan van de opdrachtgever een depotstorting verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden gestart. Een depotstorting wordt bij het einde van de opdracht verrekend.
 24. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
 25. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 26. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van vijftien procent (15%) van het declaratiebedrag met een minimum van € 100,-.
 27. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Haakmeester Advocatuur de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. Haakmeester Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
 28. Ieder der partijen kan door opzegging de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.
 29. Alle vorderingsrechten uit welken hoofde ook jegens Haakmeester Advocatuur in verband met een gebeurtenis, vervallen uiterlijk na één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten.

  Beëindiging overeenkomst

 30. Ieder der partijen kan door opzegging de overeenkomst voortijdig beëindigen als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van de beëindigende partij onttrekken of die hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht niet langer kan worden gevergd of de opdracht niet meer conform de overeenkomst en eventuele vervolgovereenkomsten kan worden uitgevoerd. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. De opdrachtgever is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.
 31. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

  Privacyverklaring

 32. Haakmeester Advocatuur zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en bewaart uw persoonsgegevens voor identificatie en facturatie. Ook kunnen uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten en online mailingen. Wij bewaren uw gegevens maximaal 7 jaar nadat de opdracht is beëindigd, tenzij u toestemming geeft om deze gegevens langer te bewaren.

  Slotbepaling

 33. Haakmeester Advocatuur hanteert een interne klachtenregeling. Deze is van toepassing op de dienstverlening en wordt op eerste verzoek kosteloos toegestuurd. Alle geschillen die betrekking hebben op de dienstverlening van Haakmeester Advocatuur, inclusief geschillen over de declaraties, kunnen aan de interne klachtenfunctionaris worden voorgelegd.
 34. Alle geschillen die betrekking hebben op de dienstverlening van Haakmeester Advocatuur, inclusief geschillen over de declaratie, zullen, indien partijen er in de interne klachtenprocedure niet uitkomen, worden beslecht aan de hand van het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van Haakmeester Advocatuur om zich tot de rechter te wenden indien de opdrachtgever een eventueel declaratiegeschil niet binnen een maand na tot betaling te zijn aangemaand bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt.
 35. De rechtsverhouding tussen Haakmeester Advocatuur en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruikmaken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
Deel deze pagina